W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w metodologii postępowania z wodami opadowymi i projektowania instalacji kanalizacyjnych służących do ich odprowadzenia. Głównym czynnikiem napędzającym te zmiany jest wrastająca ekspansja obszarów zurbanizowanych, która prowadzi do pokrywania coraz większych powierzchni nieprzepuszczalnymi warstwami asfaltu i betonu. W konsekwencji tego rozwoju zwiększa się obciążenie systemów kanalizacyjnych i zagrożenie powodzią. Dodatkowym, negatywnym efektem wynikającym z zakłócenia naturalnego obiegu wody w przyrodzie jest stałe obniżanie się poziomu wód gruntowych. Jednym z najważniejszych działań w kierunku ograniczenia tych skutków jest wprowadzenie systemów retencji i gromadzenia wody deszczowej

Retencja

Podziemny zbiornik przetrzymujący wodę w okresie nadmiernie intensywnych opadów. Natężenie odpływu do kanalizacji deszczowej kontrolowane jest przy pomocy regulowanego dławika. Retencja jest zalecana wtedy, gdy istniejąca kanalizacja deszczowa w wyniku dalszej rozbudowy osiedli czy obszarów przemysłowych nie ma wystarczających możliwości odprowadzenia ścieków

Pozyskiwanie wody deszczowej

Zbieranie wody deszczowej dla celów użytkowych, takich jak podlewanie trawników, prac porządkowych, czy zasilanie spłuczek wc, a nawet pralek. W obliczu kurczenia się zasobów wód gruntowych oraz wzrastających kosztów uzdatniania wody do jakości wody pitnej i kosztów jej przesyłu zastępowanie wody pitnej przez wodę deszczową w dopuszczalnych obszarach zastosowań będzie coraz bardziej zyskiwać na znaczeniu.

Zbiorniki naziemne